ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

Το γραφείο ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ διαθέτει ιδιόκτητα γεωτρητικά συγκροτήματα, πλήρως εξοπλισμένα (καροταρίες, κοπτικά, στελέχη, σωλήνες, ειδικούς δειγματολήπτες, αντλίες, εξοπλισμό εκτέλεσης SPT) για την εκτέλεση γεωτρήσεων και την λήψη εδαφικών ή/και βραχωδών δειγμάτων σε ξηρά και θάλασσα.

Τα δείγματα που επιλέγονται για την εκτέλεση εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής ή βραχομηχανικής μεταφέρονται στο ιδιόκτητο εργαστήριο μας για την εκτέλεση των κατάλληλων εργαστηριακών δοκιμών.

Μετά το πέρας των εργασιών υπαίθρου και των εργαστηριακών δοκιμών συντάσσεται έκθεσης παρουσίασης αποτελεσμάτων και εφόσον απαιτείται,έκθεσηαξιολόγησης αποτελεσμάτων γεωτεχνικών ερευνών ή/και εκπόνηση της απαιτούμενης γεωτεχνικής μελέτης π.χ. μελέτης θεμελίωσης σε περίπτωση κατασκευής κτιρίουμε υπολογισμό των γεωτεχνικών παραμέτρων σχεδιασμού, γνωμάτευση θεμελίωσης και προτάσεις σχεδιασμού της θεμελίωσης.

Enter your keyword