ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Το γραφείο ΓΕΩΜΕΤΡΗΣΗ διαθέτει πολυετή (υπερδεκαετή) εμπειρία με εξειδικευμένο προσωπικό και ιδιόκτητο εργαστήριο και εξοπλισμό εκτέλεσης προσεισμικών ελέγχων κτιρίων (με βάση τον αναθεωρημένο ΚΑΝ_ΕΠΕ) απαραίτητο σε αδειοδοτήσεις αυθαιρέτων, αλλά και σε ανακαινίσεις υφισταμένων κτιρίων .

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

(Προσεισμικός Έλεγχος Κτιρίων)

Ι. Με την χρήση μη καταστροφικών μεθόδων:

  • Κρουσίμετρο: (Υπολογισμός αντοχής σκυροδέματος μετά από κατάλληλη επεξεργασία)
  • Εξόλκευση ήλων: (Υπολογισμός αντοχής σκυροδέματος σε επιλεγμένα σημεία όπως δοκάρια κολώνες κ.ά )
  • Ανίχνευση οπλισμού και πάχους επικάλυψης με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρομαγνητικών μεθόδων (ultrasonic).
  • Ανίχνευση θεμελίων με την χρήση σύγχρονων ηλεκτρομαγνητικών μεθόδων (georadar).
  • Υπέρηχοι: Με την χρήση κατάλληλης συσκευής υπερήχων είναι εφικτή η ανίχνευση ρωγμών ή κενών και η εξαγωγή συμπεράσμάτων σχετικά με την ποιότητα και την αντοχή του σκελετού της υφιστάμενης κατασκευής.
  • Δοκιμή ενανθράκωσης με την χρήση αντιδραστηρίων: Με την δοκιμή αυτή είναι δυνατή η εκτίμηση της αποσάθρωσης του σκυροδέματος.

ΙΙ. Με την χρήση καταστροφικών μεθόδων:

  • Απόληψη πυρήνων σκυροδέματος διαφόρων διαμέτρων. Μεταφορά και θραύση αυτών σε αναγνωρισμένο ιδιόκτητο εργαστήριο.
  • Ανίχνευση οπλισμού, πάχους επικάλυψης με την χρήση μηχανικών μέσων.
  • Αποκάλυψη θεμελίων με την χρήση μηχανικών μέσων.

 

Enter your keyword